Kadmium i hamnsediment

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kadmium i hamnsediment

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har kadmiumhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I två av provpunkterna har dock halterna ökat tydligt mellan år 2013 och 2018.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På fjorton av de sexton provtagna stationerna år 2018 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet. I två provpunkter har halterna legat kring EUs gränsvärde för god miljöstatus avseende kadmium (2,3 mg/kg TS), vid inventeringarna år 1993 och 2001. I dessa punkter har halterna sjunkit och ligger vid de två senaste inventeringarna på omkring 1,5 mg/kg TS.

Kadmium samt bly och kvicksilver är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Dokument

Tungmetaller i hamnsediment 2018

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tyngmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2013

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2007

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 2001

Undersökning av sediment i Malmö hamnområden - analys av tungmetaller

Tungmetaller i hamnsediment 1993

Bottenfauna- och sedimentundersökning i Malmö hamnar och angränsande havsområden

Senast uppdaterad: 2019-09-26