Disputerade lärare

Malmö Högskola startade den 1 juli 1998 och här redovisas andelen disputerade lärare vid skolan. Den 1 januari 2018 blev högskolan Malmö Universitet.

Andel disputerade lärare vid Malmö Universitet

Datakälla: Malmö Universitet

Kommentar

Andelen disputerade lärare vid Malmö Universitet har totalt sett ökat sedan år 2013 och ligger år 2018 på drygt 60 procent. Både antalet lärare och antalet disputerade lärare har totalt sett ökat under perioden 2013-2018.

En lärare som är disputerad har forskat, skrivit en avhandling och försvarat denna inför en opponent och en betygsnämnd. Disputerade lärare har alltså högre akademiska meriter än de som inte disputerat och ger därmed en indikation på kompetensen vid skolan.

Senast uppdaterad: 2019-04-09