Ängs- och betesmark med miljöstöd

Jordbrukare kan få miljöstöd för att sköta betesmarker och slåtterängar. Stödet administreras av Jordbruksverket varifrån nedanstående uppgifter är hämtade. Uppgifter för år 2015-2018 från det nya Landsbygdsprogrammet finns ännu inte att tillgå.

Total areal ängs- och betesmark med miljöstöd.

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Endast en mindre del av jordbruksarealen i Malmö består av ängs- och betesmark. Detta beror till stor del på att djurhållningen är mycket begränsad i kommunen. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd förändrades inte så mycket under perioden 2009-2014. För år 2015 finns endast uppgifter angående det äldre stödsystemet tillgängliga.

Ser man på den andel som ängs- och betesmark med miljöstöd utgör av den totala jordbruksmarken så har den ökat från 2 till knappt 6 % under år 2007-2014. Minskningen av den totala arealen jordbruksmark inom Malmö kommun bidrar dock en del till denna ökning.

Senast uppdaterad: 2019-09-17