Fladdermöss

Översiktlig inventering av fladdermöss har utförts sex gånger i Malmö. Inventeringarna har utförts på lite olika tidpunkter och platser men utvalda resultat från samtliga inventeringar redovisas här.

Antal påträffade fladdermusarter vid lokaler i Malmö

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Antalet lokaler där olika fladdermusarter har påträffats har minskat något år 2016 jämfört med år 2008 och 2013 men en art, Sydpipistrell, tillkom under den senaste inventeringen. Totalt åtta fladdermusarter påträffades vid inventeringen år 2016, varav två arter, Sydfladdermus och Sydpipistrell, är upptagna på den svenska rödlistan. Dock påträffades nio arter vid den första inventeringen år 1998.

Sydfladdermus har påträffats på lite olika platser i Malmö vid alla de fem inventeringarna. Sydpipistrell påträffades även år 2013 vid Klagshamns ridanläggning, en lokal som inte ingick i inventeringen. Vid inventeringen år 2008 påträffades även Mindre brunfladdermus som även är upptagen på den svenska rödlistan.

De tre första inventeringarna utfördes på 15, 20 respektive 20 lokaler medan de tre senaste gjorts på tio platser i Malmö. I diagrammet redovisas endast uppgifter från de tio lokaler som inventerats de senaste gångerna. De tre första inventeringarna gjordes även i huvudsak vid en annan tidpunkt, september, än de senare gjordes, juni-juli, vilket innebär att en rättvisande jämförelse inte riktigt kan göras mellan dem alla.

Fladdermöss kan ses som indikatorer för miljöer med rik biologisk mångfald. Störst antal fladdermusarter påträffas i småskaliga och variationsrika miljöer med god produktion av insekter. Detta kan exempelvis vara miljöer med god förekomst av grova träd, hög diversitet när det gäller busk- och trädsorter samt en strukturell variation.