Grönyta

Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik avseende tätorters grönstruktur. Malmö stad har under senare år börjat ta fram uppgifter på arealen grönyta för hela kommunen. Här redovisas en sammanställd information.

Total areal grönyta i Malmö.

Datakälla: SCB och Malmö stad

Kommentar

Grönytan inom tätorten ser ut att fortsätta minska men uppgifterna är tyvärr inte helt jämförbara då beräkningssätten varierar något mellan SCB (år 2000-2010) och Malmö stad (år 2015). Bland annat ingår krontäckningen som en grönyta i kommunens beräkningar. När det gäller kommunens areal som helhet är åkermark inte inkluderat som grönyta. Beräkningen för år 2015 gjordes både för tätorten och för hela kommun för att på så sätt ändå kunna relatera resultatet till SCBs tidigare siffror.

SCBs senaste undersökning (år 2010) redovisar en mindre areal grönyta än de två tidigare. Metoderna förbättras fortlöpande för att höja kvaliteten på statistiken vilket innebär att deras senaste undersökning inte är helt jämförbar med de tidigare.

Tätort definieras av SCB i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförlig definition se dokument och länk nedan.

Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus eller industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar definieras av SCB som grönyta.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1501

Härifrån har de senaste uppgifterna hämtats.

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1003

Härifrån har de tidigare uppgifterna hämtats.