Skottäthet på ålgräs

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Klagshamns grunda station hade vid 2018 års undersökning så pass lite ålgräs att provtagning inte var möjlig. Bara en grov uppskattning av skottantalet kunde göras vilket resulterade i en skottäthet på endast 27 skott per kvadratmeter. På den djupa stationen minskade tätheten också och uppgick till drygt 300 skott per kvadratmeter, vilket är i nedre delen av den mätseriens värden.

Stora ytor med frilagda rotmattor av ålgräs fanns på Klagshamns grunda station men även rotmattor som var gömda under sanden. 2018 års extrema sommarväder har sannolikt haft olika lokala effekter på ålgräset, där skillnader i exempelvis omvärldsfaktorer såsom vattenomsättning och djup har varit avgörande för ålgräsets kondition. Det kan ha blivit för varmt för ålgräset på Klagshamns grunda station då den ligger i ett område med vidsträckta grundområden och har relativt låg vattenomsättning.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden även om Klagshamns grunda station inte tas med det senaste året. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2019-09-18