Malmö ska växa resurssnålt

Genom att i första hand bygga ut inom staden (förtäta), på framför allt gamla verksamhetsområden, utnyttjar vi markresursen i staden samtidigt som vi kan spara på den bördiga åkerjorden. Parker och grönområden ska skyddas.

Målstatus: Målet kan delvis uppnås Målet kan delvis uppnås

Målet ser delvis ut att kunna uppnås då invånartätheten i Malmös tätorter totalt sett ökar och många marksaneringar pågår. Uppgifter på hur eller om parker och grönområden skyddas vid utbyggnader saknas tyvärr. Delområdets totala trend bedöms som negativ då den övervägande delen av nyckeltalen såsom jordbruksmark och grönyta uppvisar negativa trender.

Den största övergripande förändringen av markanvändningen mellan år 2010 och 2015 är att åkermarken minskat med nästan 370 hektar medan den bebyggda marken ökat med 390 hektar. Mycket har byggts inom tätortsgränsen och en totalt sett ökande invånartäthet mellan år 1990 och 2018 för de sex tätorterna, som går att jämföra i Malmö kommun, är en positiv trend.

Arealen jordbruksmark ökade något under år 2018 och uppgår nu till drygt 4600 hektar. Sedan år 1981 har arealen jordbruksmark minskat med en tredjedel. Exploateringen av jordbruksmark i kommunen varierar kraftigt mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Trenden verkar dock vara negativ för den totala arealen grönyta. Dock är uppgifterna inte helt jämförbara då dels metoderna som används för att ta fram statistiken kontinuerligt förbättras dels skiljer sig beräkningssätten mellan SCB och Malmö stad. Antal anmälningar om marksaneringsärenden ökade under år 2018, vilket är positivt då den sanerade marken därmed kan användas för ny bebyggelse.

Senast uppdaterad: 2020-01-16