Utredningskategorier i Malmö ska växa resurssnålt

Tre nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

"Bebyggelseutbredning" - Areal "odlingsmark"/jungfrulig mark som tagits i anspråk för bebyggelse eller annan exploatering per år - Datakälla: Stadsbyggnadskontoret/SCB

"Områdesomvandling" - Areal omvandlat/återställt verksamhetsområde per år - Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

"Sanerade massor" - Mängd sanerade massor och omhändertagen föroreningsmängd - Datakälla: Miljöförvaltningen

Senast uppdaterad: 2017-05-18