Trafik

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

På fokusområdet "körsträckor och bilinnehav" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då de två nyckeltalen körsträcka med bil och bilinnehav båda uppvisar totalt sett ökande trender.

På fokusområdet "miljöbilar och förnybara bränslen" bedöms tillståndet vara övervägande dåligt då trenden för drivmedelstyper i fordonsflottan och i nybilsregistreringen samt även miljöbilar i nybilsregistreringen är negativ. Andelen kommunala miljöfordon är dock hög medan miljöbilsinnehavet i hela Malmö är lågt.

På fokusområdet "resvanor och trafikmätningar" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då trenderna för olika färdsätt visserligen är positiv men förändringen sker dock alltför sakta. Trenden för biltrafikmängderna är också negativ då biltrafiken ökar i tre utvalda snitt i Malmö.

På fokusområdet "cykling" bedöms tillståndet vara varken bra eller dåligt då utvecklingstakten, speciellt för utbyggnaden av cykelbanor, är alltför långsam. Dessutom saknas tyvärr nyckeltal för att se hur förutsättningarna för stadens cyklister förbättras på andra sätt än med längden på cykelvägarna.

På två av fyra fokusområden bedöms tillståndet som varken bra eller dåligt och på de två andra bedöms tillståndet som övervägande dåligt. Sammantaget bedöms därmed tillståndet på temaområdet "trafik" som varken bra eller dåligt.

Eftersom de flesta nyckeltal utvecklas positivt inom detta temaområde så bedöms temaområdet "trafik" ha en positiv trend. Dock är trenden för många av nyckeltalen endast svagt positiv vilket innebär att förändringen sker väldigt sakta.

Senast uppdaterad: 2019-05-23