Trafik

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Motorfordon står för en stor andel av trafikens miljöpåverkan och ger upphov till bland annat luftföroreningar, buller och utsläpp av koldioxid. Vägtrafiken tar även stora ytor i anspråk för sin omfattande infrastruktur. Ett minskat bilberoende är viktigt för att åstadkomma förbättringar i stadsmiljön. Körsträckan per bil i Malmö uppvisar en svagt minskande trend medan körsträckan per invånare ligger på samma nivå som i slutet av 1990-talet. Personbilsinnehavet i Malmö har totalt sett ökat de senast 40 åren med ungefär 50 bilar per 1000 invånare.

Miljöbilar och förnybara drivmedel minskar bilarnas miljöpåverkan på olika områden. Beroende på bränsle så släpps mindre eller inga mängder föroreningar ut medan bullermiljön endast förbättras med hjälp av elfordon. Både i Malmö som helhet och inom den kommunala organisationen så ökar andelen miljöbilar. Dock minskar andelen av de icke fossildrivna personbilstyperna i fordonsflottan totalt sett.

Undersökningar av resvanor och trafikmätningar är viktiga redskap för att se hur Malmöborna väljer att transportera sig i staden. Utifrån detta kan förändringar göras i trafiksystemet som underlättar de trafikförändringar som krävs för att uppnå en omställning av transporter och resvanor och i förlängningen en renare och tystare stad. Malmöbornas resvanor håller sakta på att förändras, fler cyklar och åker kollektivt medan färre tar bilen.

Cykling är ett trafikslag som varken förorenar miljön med buller eller luftföroreningar. Ytanspråken är också avsevärt mycket mindre än för vägtrafiken. Dessutom är cykling det trafikslag som också medför stora förbättringar för folkhälsan. Ökningstakten för utbyggnader av cykelbanorna är ungefär hälften av takten för utbyggnader av bilvägar i Malmö. Cykeltrafikutvecklingen i centrala Malmö har ändå varit väldigt positiv de senaste åren.

Senast uppdaterad: 2019-05-23