Hushållsavfall per invånare

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Malmö och följer årligen upp hur mycket avfall som samlas in. Nedanstående statistik är hämtad från deras uppföljningar.

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
468 kg/person (2019).
Utgångsvärde:
474 kg/person (2000).

Kommentar

Den totala mängden hushållsavfall per invånare i Malmö minskade under år 2019 och uppgick till 468 kg/person. Jämfört med år 2007, då mängden insamlat hushållsavfall var som störst under den redovisade perioden, har mängden minskat med nästan 17 procent. Denna minskning beror till stor del på att de totala avfallsmängderna inte har ökat i samma utsträckning som Malmös befolkningsökning, vilken uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

De utsorterade fraktionerna har ökat under åren och här redovisas nu tretton stycken. Uppgifter på förpackningar och tidningar samt övrigt, vilket främst är loppissaker, finns från och med år 2002. År 2007 börjar gips sorteras ur separat medan matavfall och avloppsslam tillkommer år 2010.

Indikator SE.11.1.1
Senast uppdaterad: 2021-03-10