Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall Sveriges sammanställer statistik avseende avfallsinsamling och behandlingsmetoder i Sverige. Redovisad statistik är hämtad därifrån.

Behandlingsmetoder för hushållsavfallet

Datakälla: VA SYD och Avfall Sverige

Kommentar

Under år 2020 ökade andelen avfall som materialåtervinns i Malmö medan andelen som återvinns genom biologisk behandling minskade något. Totalt sett har andelen av det insamlade avfallet som materialåtervinns minskat sedan år 2013 och uppgår år 2020 till 21,6 procent. Andelen som går till biologisk behandling har däremot ökat från 11,5 till drygt 18 procent.

Energiåtervinning har minskat något och utgör knappt 60 procent medan deponering endast har ökat i mindre omfattning och uppgår till knappt 1 procent. Den sammanlagda andelen av det avfall som deponeras och energiåtervinns ligger därmed år 2020 på en något lägre nivå än år 2013.

Statistiken avser avfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Nyckeltal SE.11.2.1
Senast uppdaterad: 2021-06-01