Behandling och materialåtervinning

Avfall Sverige, Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt VA SYD sammanställer information avseende behandlingsmetoder, återvinning av avfall samt matsvinn. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Andelen av det insamlade avfallet i Malmö som deponeras eller energiåtervinns har minskat något mellan år 2013 och 2020. Den andel som tas omhand genom materialåtervinning eller biologisk behandling har ökat från 38 till 39,8 procent under samma period. Insamlingen av förpackningar har ökat i Malmö men det är fortfarande en stor del återvinningsbart material som hamnar i restavfallet. Insamlingen av tidningar i Malmö har minskat då mängden tidningar minskat i hela samhället. Andelen insamlat matavfall ökar och uppgick år 2020 till 52 procent av den totala mängden matavfall och målet i Avfallsplan 2016-2020 uppnåddes för år 2020 , då mer än 50 procent skulle samlas in. Mängden mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits upp om det tagits omhand på rätt sätt) minskade under år 2020 och uppgick till 15 kg/person, vilket är det lägsta värdet sedan mätningarna började år 2012. I Håll Sverige Rents undersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning placerade sig Malmös på plats 26 vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Malmö har inte någon gång under de senaste sex åren hamnat sämre än på plats 30 av Sveriges alla kommuner.

I enlighet med Malmös miljömål måste systemet för återvinning och avfallssortering bli enklare och mer lättåtkomligt för att öka återvinningen i Malmö. Flera typer av insatser krävs för att åstadkomma detta där även åtgärder för att minska uppkomsten av avfall är av största vikt.

Andelen avfall som materialåtervinns eller tas omhand genom biologisk behandling ökar endast något och en stor del av förpackningarna lämnas inte in för återvinning. Däremot ökar matavfallsinsamlingen medan matsvinnet minskar vilket innebär positiva trender för båda nyckeltalen. Sammantaget bedöms därmed tillståndet på fokusområdet "behandling och materialåtervinning" som varken bra eller dåligt.

Delområde SE.11.2
Senast uppdaterad: 2021-06-03