Avfall och återvinning

Avfall uppstår i dagens samhälle på många områden. I Sverige lever vi idag som om vi hade naturresurser motsvarande fyra jordklot. Dagens resurshantering ger upphov till stora avfallsmängder.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Avfallet från hushållen och därmed jämförliga avfall från annan verksamhet ger upphov till stor miljöpåverkan när det ska tas omhand. Att minimera uppkomsten av avfall är det bästa sättet att minska påverkan på omgivningen. Återanvändning av produkter är också ett bra sätt att ta vara på resurserna och använda saker så länge de fungerar samt reparera när de går sönder. De totala hushållsavfallsmängderna fortsätter öka i Malmö medan restavfallsmängderna, det som slängs i soppåsen, har börjat minska. Insamlingen av farligt avfall är fortsatt viktig för att få bort farliga ämnen ur samhället och miljön.

Även materialåtervinning och återvinning genom biologisk behandling är viktiga processer att utveckla och göra mer effektiva. Sortering i bra, användbara fraktioner innebär att avfallet i stället kan bli en resurs och användas som ersättning för jungfruliga naturresurser. Återvinningen av förpackningar ökar i Malmö men fortfarande hamnar större delen i restavfallet och eldas upp. Matavfallsinsamlingen har ökat kontinuerligt sedan den började införas i Malmö för snart tio år sedan. Matsvinnet, mängden mat som slängs i onödan, har (bortsett för år 2018) minskat vilket möjligen har samband med att medvetenheten har ökat i och med matavfallsinsamlingen.

Huvudområde SE.11
Senast uppdaterad: 2021-06-03