Buller

Buller är den typ av ljud som känns störande och som en helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Buller från alla typer av trafik, såsom väg-, flyg-, tåg- och båttrafik påverkar omgivningen i större eller mindre utsträckning. Buller kan ge upphov till sömnstörningar och koncentrationssvårigheter, det bidrar även till stress och minskad trivsel. Samhällsbuller ökar också risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Antalet trafikbullerexponerade över riktvärden i Malmö minskar för vägtrafik men ökar för tågtrafik. Antalet förskolor och skolor med dålig ljudmiljö samt ”lugna” grönområden som är bullerutsatta minskar men analyserna har tyvärr inte utförts på samma sätt genom åren. Antalet boende som berörs av bullerskyddsåtgärder minskar och de uppsatta målen nås inte.

Människors upplevda besvär av bullerstörningar är viktigt att kartlägga då varje individ uppfattar ljudstörningar på olika sätt och därmed är olika känsliga för buller. Andelen Malmöbor som upplever störande ljud i och omkring bostaden minskar något men uppgår fortfarande till en tredjedel av invånarna. Andelen som störs av trafikbuller ökar och speciellt när det gäller vägtrafikbuller där 55 procent upplevde sig mer eller mindre störda år 2012 jämfört med cirka 30 procent år 2000.

Tysta områden, där ostördheten från stads- och samhällsbuller är en del av upplevelsen, är en viktig tillgång för invånarna i dagens samhälle. Människan mår bra av att vistas i tysta miljöer vilket kan ge ökad livskvalitet och främja hälsan i vid bemärkelse. I de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö har ljudnivån ökat sedan år 1998 både när det gäller ekvivalent och maximal ljudnivå. I de tysta områdena i kommunens yttre delar är den ekvivalenta ljudnivån oförändrad mellan år 2005 och 2015 medan den maximala ljudnivån har minskat lite.

Huvudområde SE.5
Senast uppdaterad: 2021-04-21