Energianvändning per invånare

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2004.
Senaste värdet:
19,25 MWh/person (2019).
Utgångsvärde:
26,46 MWh/person (2004).
Målvärde 2020:
21,68 MWh/person (2020).
Målvärde 2030:
17,35 MWh/person (2030).

Kommentar

Under år 2019 minskade energianvändningen per invånare med 0,14 MWh/person och den uppgår nu till 19,25 MWh/person. Målvärdet för år 2020, som är 21,68 MWh/person, uppnåddes redan år 2015. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 29 procent till och med år 2019, jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Malmös målnivå för år 2030 är att energianvändningen ska sänkas med ytterligare 20 % per person, vilket innebär en energianvändning på 17,35 MWh per person i Malmö. Det gröna och blå fältet visar Malmös målnivå, att energianvändningen ska sänkas med minst 20 % per person fram till år 2020 och sedan med ytterligare 20 % fram till år 2030, jämfört med genomsnittlig användning under år 2001-2005.

Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare minskat med 42 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 40 procent. Kategorin övriga tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat, med 7 procent under den redovisade perioden. Inom både kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 45 respektive 40 procent. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i Malmö men där har även energianvändningen minskat mest, med hela 63 procent sedan år 1990.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2017 varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Nyckeltal SE.3.1.2
Senast uppdaterad: 2021-11-09