Förnybar och återvunnen andel

Här redovisas hur stor andel den energi som genereras lokalt från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001.
Senaste värdet:
31,6 % (2018).
Utgångsvärde:
15,1 % (2001).

Kommentar

År 2018 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 31,6 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var en mindre andel jämfört med år 2015 men avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 15 procent. Minskningen mellan år 2015 och 2018 beror på både en minskad förnybar andel och minskad återvunnen andel.

År 2018 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 580 GWh och den lokalt producerade energin med förnybart ursprung eller som återvunnits uppgick till knappt 2 100 GWh.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.

Indikator SE.3.2.3
Senast uppdaterad: 2020-03-10