Andel förnybar och återvunnen energi

Här redovisas hur stor andel den energi som genereras lokalt från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Rad-id Andel Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 34,2

2019

1

Förnybar

 21,2

2019

2

Återvunnen

 13,0

2019

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl

Kommentar

År 2019 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 34,2 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var en något högre andel jämfört med år 2015 men avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 15 procent.

År 2019 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 620 GWh och den lokalt producerade energin med förnybart ursprung eller som återvunnits uppgick till 2 270 GWh.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.

Nyckeltal SE.3.2.3
Senast uppdaterad: 2021-11-02