Andel förnybar och återvunnen energi

Här redovisas hur stor andel den energi som genereras lokalt från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2001

15,1

1

Totalt

2004

23,2

2

Totalt

2010

28,4

3

Totalt

2015

33,8

4

Totalt

2019

34,2

5

Förnybar

2001

10,0

6

Förnybar

2004

15,2

7

Förnybar

2010

19,0

8

Förnybar

2015

22,1

9

Förnybar

2019

21,2

10

Återvunnen

2001

5,0

11

Återvunnen

2004

8,0

12

Återvunnen

2010

9,4

13

Återvunnen

2015

11,7

14

Återvunnen

2019

13,0

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl

Kommentar

År 2019 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 34,2 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var en något högre andel jämfört med år 2015 men avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 15 procent.

År 2019 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 620 GWh och den lokalt producerade energin med förnybart ursprung eller som återvunnits uppgick till 2 270 GWh.

Beräkningen av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning bygger på nyckeltalen 1.2.2 Förnybar och återvunnen energi samt 1.1.2 Energianvändning.

Nyckeltal SE.3.2.3
Senast uppdaterad: 2021-11-02