Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Förnybar energi Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 414600

2020

1

Vindkraft

 358800

2020

2

Biogas

 46900

2020

3

Solel

 8550

2020

4

Solvärme

 386,7

2020

Datakälla: Vattenfall, Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2020 till cirka 415 GWh vilket var en ökning jämfört med året innan och samtidigt strax över det årliga medelvärdet, 390 GWh, för år 2008 - 2019. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste tolv åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlat kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Nyckeltal SE.3.2.1
Senast uppdaterad: 2021-04-21