Förnybar och återvunnen energi

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras lokalt inom kommunens gränser, från förnybara energislag samt energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Förnybar energi Senaste värdet (GWh) Datum

0

Totalt

 2630

2020

1

Avfall förnybart

 1054

2020

2

Avfall

 726,6

2020

3

Biobränsle

 176,1

2020

4

Spillvärme

 144,7

2020

5

Värmepump

 113,7

2020

6

Vindkraft

 358,8

2020

7

Biogas

 46,90

2020

8

Solvärme

 0,387

2020

9

Solel

 8,550

2020

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2020 till nästan 2 630 GWh vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin tidigare inte förändrats så mycket utan under perioden 2008-2019 legat på omkring 2 200 GWh årligen.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung eller återvunnen energi. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Nyckeltal SE.3.2.2
Senast uppdaterad: 2021-04-07