Förorening med miljöfarliga ämnen

Usläpp av olika typer av föroreningar sker till mark och vatten. Här redovisas uppgifter från Räddningstjänsten Syd, Kustbevakningen samt Malmö stad.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit minskade under år 2020 till 22 stycken, vilket är den hittills näst lägsta siffran efter år 2019, då antalet var 21. De senaste tolv åren har dessa olyckor legat på mellan 30 och 60 stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år 1999.

Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde minskade under år 2020 och uppgick till två stycken. Mellan ett och fem oljeutsläpp per år har skett i Malmös havsområde sedan år 2011. Dessförinnan var frekvensen lägre då inga oljeutsläpp detekterades alls vissa år.

Anmälningarna om marksaneringsärenden visar en något ökande tendens och har under de senaste två åren legat kring 80 stycken per år. Detta innebär att många markområden saneras och därigenom minskar markföroreningarna i Malmö successivt.

Både olyckor med farligt ämne på land och oljeutsläppen till havs minskar. Marksaneringsärendena ligger på en hög nivå vilket innebär att markföroreningarna minskar. Miljöfarliga ämnen är dock fortfarande i stort omlopp i dagens samhälle. Det samlade tillståndet för fokusområdet "förorening med miljöfarliga ämnen" bedöms för tillfället därmed som varken bra eller dåligt.

Delområde SE.8.4
Senast uppdaterad: 2021-01-28