Bly

Provtagning av bly i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Bly i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1991.
Senaste värdet:
36 mg/kg TS (2020).
Utgångsvärde:
79 mg/kg TS (1991).
Gränsvärde:
100 mg/kg TS.
Förslag till gränsvärde:
25 mg/kg TS (2030).

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 24 och 44 mg/kg torrsubstans. De senaste 13 åren har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Värdena är medelvärden av bly i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna blyhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras med god marginal vid båda avloppsreningsverken. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har även klarats vid Klagshamnsverket de senaste 14 åren. Däremot ligger slammet från Sjölundaverket precis kring den föreslagna gränsen under de senaste fem till sju åren.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Nyckeltal SE.8.1.1
Senast uppdaterad: 2021-04-07