Miljögifter i avloppsslam

Uppgifter på miljögifter i avloppsslam redovisas årligen i VA SYDs årsrapporter. Några av de mest miljöfarliga ämnena redovisas här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Mängden tungmetaller har minskat i slammet från avloppsreningsverken sedan 1990-talet. Främst bly har minskat i stor omfattning. Dock finns fortfarande bly, kvicksilver och kadmium i omlopp i dagens samhälle vilket visar sig i avloppsreningsverkens restprodukt. Slammet från båda avloppsreningsverken klarar gällande gränsvärde för bly och kvicksilver med god marginal alltsedan år 2000. Det av Naturvårdsverket föreslagna gränsvärdet, för år 2030, avseende dessa två metaller klaras även vid Klagshamnsverket medan Sjölundaverkets slam ligger precis kring gränsen. Slammet från båda avloppsreningsverken klarar även gällande gränsvärde för kadmium och närmar sig båda det föreslagna gränsvärdet. Gränsvärdena avser slam som ska tillföras jordbruksmarken. Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Miljögifter såsom PAH och PCB har mer än halverats i slammet från avloppsreningsverken sedan 1990-talet medan nonylfenol har minskat i avsevärt större omfattning. Halterna speglar tydligt samhällets användning av ämnena genom tiderna. För dessa ämnen finns inga gränsvärden vid användning av slam för jordbruksändamål. Naturvårdsverket har dock föreslagit ett gränsvärde för år 2030 avseende PCB i slam för spridning på jordbuksmark. Slammet från Klagshamnsverket har klarat denna gräns sedan år 2004 medan slammet från Sjölundaverket har pendlat kring gränsen sedan år 2000.

Samtliga miljögifter minskar i slammet som uppstår i avloppsreningsverkens reningsprocess men det råder fortfarande delade meningar om hur bra det är att använda slammet som gödselmedel på jordbruksmark. Farliga ämnen är ju väldigt viktiga att plocka ut ur kretsloppet. Det samlade tillståndet för fokusområdet "miljögifter i avloppsslam" bedöms för tillfället därmed som varken bra eller dåligt.

Delområde SE.8.1
Senast uppdaterad: 2020-04-02