PCB

Provtagning av PCB i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

PCB i slam från avloppsreningsverken

Datakälla: VA SYD
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1991.
Senaste värdet:
0,021 mg/kg TS (2020).
Utgångsvärde:
0,314 mg/kg TS (1991).
Förslag till gränsvärde:
0,04 mg/kg TS (2030).

Kommentar

Mängden PCB i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet vid båda avloppsreningsverken i Malmö. För Sjölundaverket har de minskat med drygt 90 procent och för Klagshamnsverket med ungefär 75 procent. Alltsedan år 2000 har halterna för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket legat strax under 0,05 mg/kg torrsubstans i princip varje år.

Värdena är medelvärden av PCB i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För PCB finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har klarats vid Klagshamnsverket de senaste 19 åren. Däremot ligger värden för slammet från Sjölundaverket precis kring den föreslagna gränsen alltsedan år 2000.

PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbart, fettlösligt och lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan blir därför halterna som högst. PCB är mycket giftigt för vattenlevande organismer och försämrar fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur.

Nyckeltal SE.8.1.6
Senast uppdaterad: 2021-04-07