PCB

Provtagning av PCB i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

PCB i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Sjölunda

1991

0,314

1

Sjölunda

1992

0,26

2

Sjölunda

1993

0,22

3

Sjölunda

1994

0,18

4

Sjölunda

1995

0,11

5

Sjölunda

1996

0,1

6

Sjölunda

1997

0,075

7

Sjölunda

1998

0,27

8

Sjölunda

1999

0,07

9

Sjölunda

2000

0,05

10

Sjölunda

2001

0,05

11

Sjölunda

2002

0,05

12

Sjölunda

2003

0,05

13

Sjölunda

2004

0,04

14

Sjölunda

2005

0,04

15

Sjölunda

2006

0,04

16

Sjölunda

2007

0,04

17

Sjölunda

2008

0,04

18

Sjölunda

2009

0,06

19

Sjölunda

2010

0,03

20

Sjölunda

2011

0,04

21

Sjölunda

2012

0,04

22

Sjölunda

2013

0,03

23

Sjölunda

2014

0,04

24

Sjölunda

2015

0,038

25

Sjölunda

2016

0,05

26

Sjölunda

2017

0,03

27

Sjölunda

2018

0,02

28

Sjölunda

2019

0,025

29

Sjölunda

2020

0,021

30

Klagshamn

1991

0,096

31

Klagshamn

1992

0,093

32

Klagshamn

1993

0,106

33

Klagshamn

1994

0,11

34

Klagshamn

1995

0,08

35

Klagshamn

1996

0,09

36

Klagshamn

1997

0,078

37

Klagshamn

1998

0,056

38

Klagshamn

1999

0,05

39

Klagshamn

2000

0,04

40

Klagshamn

2001

0,05

41

Klagshamn

2002

0,04

42

Klagshamn

2003

0,04

43

Klagshamn

2004

0,03

44

Klagshamn

2005

0,03

45

Klagshamn

2006

0,03

46

Klagshamn

2007

0,03

47

Klagshamn

2008

0,03

48

Klagshamn

2009

0,03

49

Klagshamn

2010

0,02

50

Klagshamn

2011

0,02

51

Klagshamn

2012

0,03

52

Klagshamn

2013

0,03

53

Klagshamn

2014

0,03

54

Klagshamn

2015

0,024

55

Klagshamn

2016

0,023

56

Klagshamn

2017

0,022

57

Klagshamn

2018

0,021

58

Klagshamn

2019

0,018

59

Klagshamn

2020

0,011

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden PCB i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet vid båda avloppsreningsverken i Malmö. För Sjölundaverket har de minskat med drygt 90 procent och för Klagshamnsverket med ungefär 75 procent. Alltsedan år 2000 har halterna för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket legat strax under 0,05 mg/kg torrsubstans i princip varje år.

Värdena är medelvärden av PCB i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För PCB finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har klarats vid Klagshamnsverket de senaste 19 åren. Däremot ligger värden för slammet från Sjölundaverket precis kring den föreslagna gränsen alltsedan år 2000.

PCB (polyklorerade bifenyler) är svårnedbrytbart, fettlösligt och lagras i fettvävnaden hos levande varelser. Hos djur som befinner sig i toppen av näringskedjan blir därför halterna som högst. PCB är mycket giftigt för vattenlevande organismer och försämrar fortplantningsförmågan hos fisk och vattenlevande däggdjur.

Nyckeltal SE.8.1.6
Senast uppdaterad: 2021-04-07