Tungmetaller i hamnsediment

Sediment i Malmös hamnbassänger undersöks av Malmö stad. Här redovisas förekomsten av tungmetaller vid dessa provtagningar.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Generellt minskar halterna av tungmetaller i de hamnsediment som undersöks i hamnbassänger inom Malmö kommun. Medelvärdena för bly, kvicksilver och kadmium vid de olika provpunkterna och provtagningstillfällena ligger dock samtliga klart över Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. Hamnområden är generellt mer belastade med metaller då sedimenten ofta består av mer organiskt material som lättare binder till sig metaller samt att hamnbassängerna även utsätts för direkta utsläpp av metaller från fartygstrafik, läckage från fartygsskrov samt dagvattentillförsel.

Bly, kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU. Det samlade tillståndet för fokusområdet "tungmetaller i hamnsediment" bedöms för tillfället därmed som varken bra eller dåligt.

Delområde SE.8.2
Senast uppdaterad: 2020-03-03