Klimat

Klimatet har varierat under jordens hela historia men det senaste seklet har människans verksamhet påverkat utvecklingen i allt större utsträckning.

Enligt SMHI:s rapport "Framtidsklimat i Skånes län" blir uppvärmningen i Skåne mellan tre och fyra grader mot slutet av detta sekel jämfört med referensperioden 1961-1990. Den största temperaturökningen kommer att ske under vintern och sommaren. Årsmedelnederbörden ökar med mellan 15 och 25 procent. Vegetationsperioden ökar med 60-90 dagar och antalet varma dagar blir fler under året. Den redovisade statistiken för Malmö visar bland annat på en svagt ökande trend när det gäller medeltemperaturen och havsytans nivå medan exempelvis årsnederbörden uppvisar en något minskande trend.

Den främsta orsaken till den globala klimatförändringen är att halterna av växthusgaser ökar i atmosfären vilket påverkar jordens strålningsbalans, det vill säga förhållandet mellan solinstrålningen och utgående strålning av olika slag. Den dramatiska ökningen sedan 1950-talet beror till stor del på människans utsläpp av främst koldioxid. De totala koldioxidutsläppen som sker från processer i Malmö har, år 2020, minskat med nästan 45 procent från 1990-års nivå. Utsläpp från konsumtionen av varor som inte produceras i Malmö är det i dagsläget svårt att få uppgifter på.

Samhället måste också anpassas till de pågående klimatförändringarna så det kan stå rustat inför extrema väderhändelser såsom exempelvis stormar, skyfall och värmeböljor. Vid stora skyfall har Malmös avloppsledningsnät inte kapacitet att ta emot allt vatten som kommer på en gång. En minskad andel hårdgjord yta kan vara ett sätt att delvis avhjälpa problemet. Hårdgjorda ytor definieras av SCB som byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt.

Huvudområde SE.1
Senast uppdaterad: 2022-01-11