Fjärrvärmens växthusgasutsläpp

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012.
Senaste värdet:
75 gCO2ekv/kWh (2020).
Utgångsvärde:
122 gCO2ekv/kWh (2012).

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade tidsperioden och totalt sett minskat med 47 gram koldioxidekvivalenter per kWh mellan år 2012 och 2020. Stockholms och Göteborgs växthusgasutsläpp från fjärrvärmen ligger på en lägre nivå men har endast minskat från 69 gCO2ekv/kWh till 49 respektive 45 gCO2ekv/kWh under samma period. Västerås och Lunds fjärrvärmeleverantörer har båda minskat växthusgasutsläppen i större utsträckning. I Västerås uppgår växthusgasutsläppen vid förbränningen numera till 49 gCO2ekv/kWh medan växthusgasutsläppen vid förbränningen i Lund endast uppgår till 8 gCO2ekv/kWh.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö och Västerås har legat på en högre nivå jämfört med hur det är i andra kommuner men skillnaden har under det senaste året minskat. Bränslemixen i Malmö och Västerås består idag endast av fossil eldningsolja till 0,1 respektive 0,7 procent. I Malmö utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 62 procent medan Västerås bränslemix utgörs av 30 procent avfall. I Stockholm och Göteborg är 0,6 respektive 1,2 procent fossila bränslen och 32 respektive 27 procent avfall. Avfall ingår inte i Lunds bränslemix men 0,2 procent utgörs av fossila bränslen.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast växthusgasutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Nyckeltal SE.1.2.5
Senast uppdaterad: 2021-07-15