Utsläpp av växthusgaser

Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt

Mellan år 2015 och 2019 minskade de totala koldioxidutsläppen och uppgick detta år till 960 kton. Även koldioxidutsläppen per person minskade under samma period och uppgick år 2019 till 2,79 ton per person. Dock bidrar Malmös befolkningsökning till minskningen. Utsläppen av andra växthusgaser än koldioxid uppgår endast till ungefär åtta procent av de totala växthusgasutsläppen. Dessa utsläpp av övriga växthusgaser minskar både totalt sett och per person i Malmö.

Däremot ligger fjärrvärmens växthusgasutsläpp, fortfarande år 2019, på en hög nivå i Malmö. Växthusgasutsläppen som den kommunala organisationens verksamheter ger upphov till minskade med 66 procent mellan år 2015 och 2020. De växthusgasutsläpp som den mat som serveras inom Malmö stads verksamheter ger upphov till har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades tas fram. Avseende konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp finns bara statistik för ett år.

För att nå målet om 40 procents minskning av växthusgaserna i Malmö mellan år 1990 och 2020 behövs en minskning av de totala koldioxidutsläppen på ytterligare 6 procentenheter, räknat från år 1990, under år 2020. På grund av eftersläpningar i statistikredovisningen är uppgifter för år 2020 inte tillgängliga förrän hösten 2021. De övriga växthusgaserna behöver även de minska med ytterligare 4 procentenheter, räknat från år 1990, under år 2019 och 2020 för att nå målet. På grund av eftersläpningar i statistikredovisningen är uppgifter för år 2019 inte tillgängliga förrän sommaren 2021.

Den övervägande delen av nyckeltalen visar på positiva trender men kanske inte i tillräckligt snabb takt för att uppnå målet på området. Det samlade tillståndet på fokusområdet "utsläpp av växthusgaser" bedöms därför som varken bra eller dålig.

Delområde SE.1.2
Senast uppdaterad: 2021-07-15