Koldioxidutsläpp per invånare

Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor och per invånare

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990.
Senaste värdet:
2,79 ton/person (2019).
Utgångsvärde:
6,22 ton/person (1990).

Kommentar

Koldioxidutsläppen per person minskade mellan år 2010 och 2019 på grund av främst minskade utsläpp från industri- och energisektorn. Förändringarna under de senaste tio åren inom denna sektor beror till stor del på hur mycket Öresundsverket var i drift under respektive år. Även Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till minskningen. Utsläppen per person är år 2019 de lägsta under den redovisade perioden och uppgår till 2,79 ton per person.

Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen har minskat lite sedan 1990. Mellan år 2005 och 2010 ökade koldioxidutsläppen per invånare i Malmö med drygt 32 procent vilket till stor del kan tillskrivas Öresundsverkets utsläpp.

Öresundsverket med sin fossilgasdrift försvårade avsevärt möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererade värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och 0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra platser i Norden. Under år 2015 var verket inte i drift lika mycket utan levererade endast 0,7 TWh el och 0,5 TWh värme. Verket togs helt ur drift år 2017.

Nyckeltal SE.1.2.2
Senast uppdaterad: 2021-01-29