Övriga växthusgasutsläpp per invånare RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor och per invånare

Rad-id Övrig växthusgas/inv. Senaste värdet (ton/person) Datum

0

Totalt

 0,257

2018

1

El och fjärrvärme

 0,025

2018

2

Egen uppvärmning

 0,001

2018

3

Industri

 0,009

2018

4

Transporter

 0,007

2018

5

Arbetsmaskiner

 0,002

2018

6

Produktanvändning

 0,114

2018

7

Jordbruk

 0,018

2018

8

Avfall och avlopp

 0,081

2018

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet

Kommentar

Utsläppen av övriga växthusgaser per person minskade återigen i Malmö under år 2018. Dock ökade utsläppen något år 2016 och 2017 jämfört med år 2015. Totalt sett uppgår minskningen till 324 kg/per person mellan år 1990 och 2018. Malmös befolkningsökning på cirka 5000 personer årligen, sedan år 2006, bidrar dock till denna minskning.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Nyckeltal SE.1.2.11
Senast uppdaterad: 2020-11-29