Övriga växthusgasutsläpp RUS

RUS tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Uppgifterna för Malmö är hämtade därifrån.

Totalt utsläpp av övriga växthusgaser per sektor

Datakälla: RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990.
Senaste värdet:
87,2 kton (2018).
Utgångsvärde:
136 kton (1990).

Kommentar

De totala utsläppen av övriga växthusgaser, andra än koldioxid, minskade under år 2018 och uppgick till nästan 90 kton i Malmö. Utsläppen har minskat med nästan 50 kton sedan år 1990 och behöver endast minska med ytterligare 5,6 kton under år 2019 och 2020 för att uppnå Malmös miljömål för minskade utsläpp av växthusgaser.

De övriga växthusgaser som RUS redovisar är metan (CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) samt svavelhexaflourid (SF6).

Nyckeltal SE.1.2.10
Senast uppdaterad: 2021-04-30