Bly

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av bly

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2000.
Senaste värdet:
400 µg/m² (2015).
Utgångsvärde:
2600 µg/m² (2000).

Kommentar

Den årliga blydepositionen har minskat mycket, speciellt mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till 80 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick blydepositionen till 400 µg/m² på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Nyckeltal SE.2.3.3
Senast uppdaterad: 2021-10-29