Halter i utomhusluft

Statistik baserat på mätdata från kontinuerliga mätningar av luftföroreningshalter i tak- och gatunivå i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar föroreningarna kvävedioxid, partiklar, marknära ozon, svaveldioxid, bensen och kolmonoxid. Även metaller och PAH från olika mätkampanjer som genomförts genom åren visas.

Nyckeltal

Delområde SE.2.1
Senast uppdaterad: 2021-10-29