Halter i utomhusluft

Statistik baserat på mätdata från kontinuerliga mätningar av luftföroreningshalter i tak- och gatunivå i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar föroreningarna kvävedioxid, partiklar, marknära ozon, svaveldioxid, bensen och kolmonoxid. Även metaller och PAH från olika mätkampanjer som genomförts genom åren visas.

9 nyckeltal utvecklas positivt

NyckeltalSE.2.1.1
NyckeltalSE.2.1.2
NyckeltalSE.2.1.3
NyckeltalSE.2.1.5
NyckeltalSE.2.1.6
NyckeltalSE.2.1.11

FörbättringBly

NyckeltalSE.2.1.12

FörbättringPAH

NyckeltalSE.2.1.13
NyckeltalSE.2.1.14
Delområde SE.2.1
Senast uppdaterad: 2021-12-16