Utsläpp i Malmö

Uppgifter på utsläpp av olika luftföroreningar från verksamhet inom Malmös geografiska område redovisas här. Statistiken omfattar föroreningarna kväveoxid, svaveldioxid, lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och partiklar.

Delområde SE.2.2
Senast uppdaterad: 2021-10-29