Ekologisk mat

EkoMatCentrum samlar via enkäter in statistik på inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Här redovisas statistiken för Malmö från deras marknadsundersökningar.

Andel ekologisk mat inom Malmö stads organisation

Datakälla: EkoMatCentrum
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2003.
Senaste värdet:
68 % (2020).
Utgångsvärde:
10 % (2003).
Målvärde:
100 % (2020).

Kommentar

Inköpen av ekologisk mat har, inom Malmö stad, totalt sett ökat från att vara 10 procent år 2003 till 68 procent år 2020. En liten minskning skedde under år 2020, vilket också hände under år 2013 men året efter ökade andelen ekologisk mat, av de totala matinköpen inom den kommunala organisationen, återigen.

Enligt "Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat" är målet att all mat ska vara ekologisk inom den kommunala organisationen år 2020, vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet. Upphandlingsenheten arbetar för att öka andelen inköp med låg miljöpåverkan bland annat genom att en stor del konventionella produkter byts ut mot ekologiska i pågående upphandlingar, vilket ger bättre priser på ekologiska varor. Även informations- och utbildningsinsatser för inköpare bidrar till den ökande andelen inköpta ekologiska varor.

För närvarande pågår en utvärdering av arbetet med "Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat" men under år 2015 gjordes en halvtidsutvärdering. Enligt utvärderingen är man på god väg att nå det övergripande målet att all mat ska vara ekologisk år 2020 medan målet att alla i Malmö har rätt till bra mat blir svårt att nå. Även att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska samt att den mat som serveras vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar ska vara klimatanpassad och ekologiskt samt etiskt certifierad blir svåra att uppnå. Se halvtidsutvärderingen nedan för ytterligare information.

För år 2004 finns inga uppgifter då insamlingen av statistiken i början tänktes ske vartannat år.

Nyckeltal SE.13.2.2
Senast uppdaterad: 2021-06-01