Matens växthusgasutsläpp

Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat som serveras i olika verksamheter som drivs inom Malmö stads organisation har under senare år tagits fram årligen.

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2002.
Senaste värdet:
1,49 kg CO2ekv/kg livsmedel (2020).
Utgångsvärde:
2,19 kg CO2ekv/kg livsmedel (2002).
Målvärde:
1,30 kg CO2ekv/kg livsmedel (2020).

Kommentar

Växthusgasutsläppen från den mat som serveras i skolor, förskolor och vårdboenden, som drivs inom Malmö stads organisation, minskar kontinuerligt sedan år 2002. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av klimatgaser relaterade till matinköpen ska minska med 40 % till år 2020, vilket återfinns i "Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad". För närvarande pågår en utvärdering av matpolicyn som väntas redovisas i april.

Observera att beräkningarna inte utfördes varje år, i början, utan först från och med år 2014. År 2015 infördes ett nytt upphandlings- och uppföljningssystem som även levererar uppgifter på utsläppen av växthusgaser relaterat till de inköpta livsmedlen. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse.

Under år 2015 gjordes en halvtidsutvärdering av arbetet med Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat. Enligt utvärderingen ser det ut att bli svårt att nå målet att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 % mellan år 2002 och 2020. Även målet att den mat som serveras vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar ska vara klimatanpassad och ekologiskt samt etiskt certifierad blir svårt att uppnå. Se halvtidsutvärderingen nedan för ytterligare information.

Stora utbildningsinsatser pågår inom Malmö stads organisation för att reducera växthusgasutsläppen som är kopplade till maten. Två huvudsakliga områden lyfts speciellt nämligen att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer.

Nyckeltal SE.13.1.6
Senast uppdaterad: 2021-10-12