Energianvändning

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990.
Senaste värdet:
6580 GWh (2018).
Utgångsvärde:
6990 GWh (1990).

Kommentar

Under år 2018 minskade den totala energianvändningen i Malmö med drygt 140 GWh, jämfört med året innan. Den uppgick år 2018 till 6580 GWh vilket är 410 GWh lägre än den var år 1990. Detta är den lägsta totala energianvändning under den redovisade perioden sedan år 1990. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. De senaste tre åren har dock minskningen uppgått till mer än 100 GWh per år vilket har resulterat i 380 GWh totalt sett.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används nästan 65 procent mer energi år 2018 jämfört med år 1990. Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 16 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 14 procent inom hushållssektorn och med 18 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske har minskningen uppgått till 43 procent medan användningen minskat med 16 procent inom industri och byggverksamhet.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2017 varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Indikator MP.1.1.2
Senast uppdaterad: 2020-03-03