Energianvändning

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990.
Senaste värdet:
6620 GWh (2019).
Utgångsvärde:
6990 GWh (1990).

Kommentar

Under år 2019 ökade den totala energianvändningen i Malmö med nästan 50 GWh, jämfört med året innan. Den uppgick år 2019 till 6 625 GWh vilket är 367 GWh lägre än den var år 1990. Detta är den näst lägsta totala energianvändning under den redovisade perioden sedan år 1990. År 2018 uppvisar den lägsta totala energianvändningen under perioden. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. Under åren 2016-2018 uppgick minskningen till mer än 100 GWh per år vilket har resulterat i 380 GWh totalt sett.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används 57 procent mer energi år 2019 jämfört med år 1990. Transportsektorns energianvändning har minskat med drygt 11 procent under samma period. Användningen av energi har minskat med drygt 15 procent inom hushållssektorn och med 12 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske har minskningen uppgått till 46 procent medan användningen minskat med 19 procent inom industri och byggverksamhet.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2017 varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Nyckeltal MPG.1.1.2
Senast uppdaterad: 2021-11-09