Förnybar energi från sol, vindkraft och biogas

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Datakälla: Vattenfall, Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001.
Senaste värdet:
382000 MWh (2019).
Utgångsvärde:
53820 MWh (2001).

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2019 till cirka 380 GWh vilket var en ökning jämfört med året innan men samtidigt strax under det årliga medelvärdet, 390 GWh, för år 2008 - 2019. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste tolv åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlat kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Indikator MP.1.2.1
Senast uppdaterad: 2020-04-06