Förnybar och återvunnen energi

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras lokalt inom kommunens gränser, från förnybara energislag samt energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001.
Senaste värdet:
2266 GWh (2019).
Utgångsvärde:
1056 GWh (2001).

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2019 till nästan 2 270 GWh. Totalt sett har den inte förändrats så mycket under de senaste tolv åren utan legat omkring 2 200 GWh årligen.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung eller återvunnen energi. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Indikator MP.1.2.2
Senast uppdaterad: 2020-04-03