Mer förnybar energi

Sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Andelen förnybar energi ska vara 100 % i Malmö stads verksamheter år 2020. Ambitionen är att så stor andel som möjligt av denna energi ska vara lokalt producerad.

Målstatus: Målet bedömdes vara uppnått Målet bedömdes vara uppnått

Dessa texter uppdateras ej mer då den sista uppföljningen av Malmö stads miljöprogram 2009-2020 gjordes våren 2020.

Målet bedöms vara uppnått då förnybar energi från sol, vindkraft och biogas totalt sett har ökat med över 600 procent mellan år 2001 och 2020 inom kommunens geografiska område. Däremot har inga större förändringar skett under de senaste 13 åren. Förnybar energi från kommunalt ägda anläggningar har också ökat avsevärt, tack vare investeringar i två vindkraftverk utanför kommunen. Andelen förnybar energi i Malmö stads verksamheter uppgår år 2020 till 98 procent av den totalt använda energin vilket är så pass nära att även denna del av målet kan anses vara uppnått. Delområdets totala trend bedöms som positiv då samtliga nyckeltal, den förnybara och återvunna energin, den förnybara kommunala energin och andelen fossil energi i Malmö stad men även den förnybara andelen samt fjärrvärmens fossilinnehåll, visar på positiva trender.

Den förnybara energin, som genererades inom kommunens geografiska område, ökade under år 2020 jämfört med året innan. Totalt sett uppgick mängden år 2020 till cirka 415 GWh, vilket är 670 procent mer än år 2001. Under de senaste 13 åren har dock inga större förändringar skett utan den förnybara energin från sol, vind och biogas har årligen legat på ungefär samma nivå, kring 390 GWh. År 2015 genererades mest energi från sol, vind och biogas, än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2020 uppgick den förnybara och återvunna energin inom kommunens område till nästan 2 630 GWh vilket var det högsta värdet under den senaste tjugoårsperioden. Tidigare, mellan åren 2008 och 2019, har den totala mängden förnybar och återvunnen energi legat ganska stabilt kring 2 200 GWh. År 2019 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 34,2 procent av den totalt använda energin i Malmö.

Mängden förnybar energi som produceras av kommunägda anläggningar ökar och uppgick år 2020 till drygt 17 200 MWh vilket är en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Sedan år 2014, då Malmö stad började köpa in vindkraftsanläggningar belägna utanför kommunen, har den förnybara energin från kommunala anläggningar ökat avsevärt.

Andelen använd fossil energi inom den kommunala organisationen fortsatte minska under år 2020 och uppgår nu till 2 procent. Fjärrvärmens andel av fossilt bränsle har varierat mellan åren men totalt sett har den minskat från 36 till 22 procent mellan år 2012 och 2019 i Malmö. Dock är den fossila andelen avsevärt högre i Malmö än i Stockholm och Göteborg.

Delmål MPG.1.2
Senast uppdaterad: 2021-11-02