Omställning av transporter och resvanor

En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.

Målstatus: Målet bedömdes delvis vara uppnått Målet bedömdes delvis vara uppnått
Delmål MPG.1.4
Senast uppdaterad: 2021-07-15