Omställning av transporter och resvanor

En kraftfull utveckling av spårburen och annan eldriven (grön el) kollektivtrafik och ett utbyggt cykelvägnät ska tillsammans skapa nya förutsättningar för resande lokalt och regionalt. Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg ska förbättras.

Målstatus: Målet bedömdes delvis vara uppnått Målet bedömdes delvis vara uppnått

Dessa texter uppdateras ej mer då den sista uppföljningen av Malmö stads miljöprogram 2009-2020 gjordes våren 2020.

Målet bedöms delvis vara uppnått då en omställning av transporterna i Malmö har påbörjats. Det finns dock goda förutsättningar för att nå målet i framtiden, eftersom Malmö håller på att genomföra en övergång till elbussar inom kollektivtrafiken och en utökning av cykelbanor och tågtrafik. Information saknas om hur möjligheterna är för omlastning av gods till sjöfart och järnväg. Delområdets totala trend bedöms som positiv då den övervägande delen av nyckeltalen såsom cykelbanor, miljöbilar och färdsätt visar på positiva trender.

Några stora förändringar kan tyvärr inte ses när det gäller Malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka. Efter att under år 2008 haft en toppnotering på drygt 580 mil körsträcka per person är sträckan år 2019, nästan 470 mil, det vill säga endast något längre än den var det första redovisade året 1999. Däremot minskade körsträckan per bil i Malmö med 40 mil under år 2019 och är nu ungefär 140 mil kortare än i mätperiodens början år 1999. Totalt sett visar bilinnehavet i Malmö på en ökning från knappt 310 bilar per 1000 invånare år 1974 till drygt 350 år 2019 men det har både ökat och minskat under perioden. Miljöbilsinnehavet ökar inom den kommunala organisationen och ligger år 2019 på 92,2 procent enligt Malmös miljöbilsstrategi.

Under år 2019 ökade cykelbanornas längd med 6 km medan bilvägarna ökade med 2 km. I Malmö stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av bilresorna till arbete och till skola mellan år 2003 och 2018. Kollektivtrafikresorna till arbete och till skola har samtidigt ökat från 12 procent till 45 procent. Cykeltrafiken har sedan år 2003 ökat i centrala Malmö med nästan 90 procent medan befolkningen under samma period ökat med 29 procent.

Delmål MPG.1.4
Senast uppdaterad: 2021-07-15