Kommunala miljöfordon

Andelen kommunala miljöbilar redovisas här enligt miljöbilsstrategin för Malmö. För nyckeltalet har statistik från Malmö Leasing AB använts.

Total andel kommunala miljöfordon

Datakälla: Malmö Leasing AB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2011.
Senaste värdet:
92,2 % (2019).
Utgångsvärde:
35,2 % (2011).
Målvärde elbil:
15 % (2020).
Målvärde miljöbil:
95 % (2020).

Kommentar

Andelen kommunala miljöfordon enligt miljöbilsstrategin ökade endast från 91,4 % till 92,2 % under 2019. De lila staplarna anger den andel fordon som kan drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilka är specificerade i Malmös miljöbilsstrategi. Målet för år 2020 i "Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020" är att 95 % av fordonen ska drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket åskådliggörs av det gröna strecket i diagrammet. Detta mål ser dock ut att vara svårt att nå. För år 2018 var målet i strategin att 90 % av fordonen skulle drivas med biogas, vätgas eller el (även laddhybrider), vilket alltså uppnåddes år 2018.

I strategin för 2017–2020 finns även ett mål för andelen elbilar. Målet för år 2020 är att 15 % av det totala antalet miljöbilar ska vara helt eldrivna, vilket åskådliggörs av det gula strecket i diagrammet. Andelen elbilar har ökat från 2,2 % år 2014 till 8,8 % år 2018 vilket illustreras genom orange staplar i diagrammet. Dock har andelen minskat det senaste året och ligger nu på 6,5 %. Även elbilsmålet till 2020 ser därmed ut att vara svårt att nå. För att öka andelen elfordon behöver laddinfrastrukturen för kommunala fordon byggas ut. För år 2016 är statistiken från februari månad medan övriga år avser den siste december.

De blå staplarna inbegriper alla fordon som uppfyller miljöbilsdefinitionen från år 2013 – 2017. Den statliga miljöbilsdefinitionen togs bort 2017 och ersattes med bonus malus systemet. Det råder också viss osäkerhet i statistiken före år 2012 då definitionen av miljöbil inte varit densamma genom åren.

Avseende drivmedelsfrågan behöver rutiner för att upphandla och motivation till att välja förnybara bränslen arbetas fram och implementeras inom organisationen.

Indikator MP.1.4.5
Senast uppdaterad: 2020-12-16