Fjärrvärmens växthusgasutsläpp

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Fjärrvärmens koldioxidutsläpp i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012.
Senaste värdet:
108 gCO2ekv/kWh (2019).
Utgångsvärde:
122 gCO2ekv/kWh (2012).

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade femårsperioden och totalt sett endast minskat med 14 gram koldioxidekvivalenter per kWh mellan år 2012 och 2019. Stockholms och Göteborgs växthusgasutsläpp från fjärrvärmen ligger på en lägre nivå men har endast minskat från 69 gCO2ekv/kWh till 61 respektive 66 gCO2ekv/kWh under samma period. Västerås och Lunds fjärrvärmeleverantörer har båda minskat växthusgasutsläppen, vid förbränningen, i större utsträckning. I Västerås uppgår växthusgasutsläppen vid förbränningen dock fortfarande till 84 gCO2ekv/kWh medan växthusgasutsläppen vid förbränningen i Lund endast uppgår till 5 gCO2ekv/kWh.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö och Västerås har legat på en högre nivå jämfört med hur det är i andra kommuner men skillnaden har under det senaste året minskat något. Bränslemixen i Malmö består av en stor del naturgas (21 procent) och i Västerås av en stor del eldningsolja och torv (6,5 procent). I Malmö och Västerås utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 55 respektive 37 procent. I Stockholm och Göteborg är 6-11 procent fossila bränslen och 25-26 procent avfall. Varken avfall eller fossila bränslen ingår i Lunds bränslemix.

Många värmeleverantörer erbjuder numera även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast växthusgasutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Indikator MP.1.3.9
Senast uppdaterad: 2020-06-12