Koldioxidutsläpp

Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990.
Senaste värdet:
1270 kton (2018).
Utgångsvärde:
1460 kton (1990).
Målvärde:
873 kton (2020).

Kommentar

Koldioxidutsläppen minskade totalt sett med 15 procent mellan år 2015 och 2018 och uppgick detta år till 1274 kton. För att nå Malmös miljömål behöver utsläppen minska med minst 32 procent mellan år 2018 och 2020. Jämfört med år 1990 har utsläppen minskat med drygt 12 procent. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 40 % till år 2020, räknat från år 1990.

Den största förändringen står industri-och energisektorn för och detta beror till största delen på att Öresundsverket inte var i drift i samma omfattning under år 2015 som under 2010 samt var helt taget ur drift år 2018. Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen minskade lite efter år 1990. Mellan år 2005 och 2010 ökade koldioxidutsläppen i Malmö med 46 procent vilket till stor del kan tillskrivas Öresundsverkets utsläpp.

Öresundsverket med sin fossilgasdrift försvårade avsevärt möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererade värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och 0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra platser i Norden. Under år 2015 var verket inte i drift lika mycket utan levererade endast 0,7 TWh el och 0,5 TWh värme. Verket togs helt ur drift år 2017.

Indikator MP.1.3.1
Senast uppdaterad: 2020-12-16