Koldioxidutsläpp

Beräkningar av koldioxidutsläppen görs, för Malmös geografiska område, med hjälp av övervakningssystemet ENVIMAN och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Totalt koldioxidutsläpp för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (kton)

0

Totalt

1980

2460

1

Totalt

1985

2000

2

Totalt

1990

1460

3

Totalt

1995

1280

4

Totalt

2000

1320

5

Totalt

2005

1320

6

Totalt

2010

1930

7

Totalt

2015

1140

8

Totalt

2019

960

9

Industri och Energi

1980

1900

10

Industri och Energi

1985

1420

11

Industri och Energi

1990

827

12

Industri och Energi

1995

759

13

Industri och Energi

2000

734

14

Industri och Energi

2005

771

15

Industri och Energi

2010

1390

16

Industri och Energi

2015

693

17

Industri och Energi

2019

479

18

Vägtrafik

1980

351

19

Vägtrafik

1985

367

20

Vägtrafik

1990

425

21

Vägtrafik

1995

378

22

Vägtrafik

2000

489

23

Vägtrafik

2005

472

24

Vägtrafik

2010

416

25

Vägtrafik

2015

332

26

Vägtrafik

2019

363

27

Övrig trafik

1980

135

28

Övrig trafik

1985

134

29

Övrig trafik

1990

133

30

Övrig trafik

1995

82,0

31

Övrig trafik

2000

45,6

32

Övrig trafik

2005

30,0

33

Övrig trafik

2010

47,0

34

Övrig trafik

2015

44,0

35

Övrig trafik

2019

44,5

36

Arbetsmaskiner och redskap

1980

72,0

37

Arbetsmaskiner och redskap

1985

71,0

38

Arbetsmaskiner och redskap

1990

70,0

39

Arbetsmaskiner och redskap

1995

62,0

40

Arbetsmaskiner och redskap

2000

50,0

41

Arbetsmaskiner och redskap

2005

50,0

42

Arbetsmaskiner och redskap

2010

75,0

43

Arbetsmaskiner och redskap

2015

74,0

44

Arbetsmaskiner och redskap

2019

73,0

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Koldioxidutsläppen minskade totalt sett med 16 procent mellan år 2015 och 2019 och uppgick detta år till 960 kton. Jämfört med år 1990 har utsläppen minskat med 34 procent och för att nå Malmös miljömål behöver utsläppen minska med ytterligare 6 procentenheter, räknat från år 1990, under år 2020. Övrig trafik avser järnvägs- och sjötrafik.

Den största förändringen står industri-och energisektorn för och detta beror till största delen på att Öresundsverket inte var i drift i samma omfattning under år 2015 som under 2010 samt var helt taget ur drift år 2019. Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen minskade lite efter år 1990. Mellan år 2005 och 2010 ökade koldioxidutsläppen i Malmö med 46 procent vilket till stor del kan tillskrivas Öresundsverkets utsläpp.

Öresundsverket med sin fossilgasdrift försvårade avsevärt möjligheterna att uppnå målsättningen att minska växthusgasutsläppen med 40 % jämfört med år 1990. Verket levererade värme till Malmö och Burlövs fjärrvärmenät och el till hela det nordiska elsystemet. Öresundsverket levererade 2,5 TWh el och 0,73 TWh värme år 2010. Detta var ungefär 0,5 TWh mer el än Malmö använde och den elen kunde därmed användas på andra platser i Norden. Under år 2015 var verket inte i drift lika mycket utan levererade endast 0,7 TWh el och 0,5 TWh värme. Verket togs helt ur drift år 2017.

Indikator MP.1.3.1
Senast uppdaterad: 2021-04-29