Kommunala växthusgasutsläpp

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts för år 2015-19 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. De växthusgasutsläpp som Malmö kommuns bränsleanvändning ger upphov till redovisas här. Även de växthusgasutsläpp som beror på den mat som köps in och serveras i olika verksamheter inom Malmö stads organisation har beräknats.

Däremot saknas information om utsläpp på grund av all annan konsumtion som verksamheter inom den kommunala organisationen ger upphov till. Även uppgifter om växthusgasutsläpp relaterat till byggnation av infrastruktur, byggnader, allmänna platser, parker med mera saknas.

Utsläpp av växthusgaser från den kommunala organisationen

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2015.
Senaste värdet:
22,00 kton CO2-ekv (2019).
Utgångsvärde:
37,07 kton CO2-ekv (2015).

Kommentar

Totalt sett har växthusgasutsläppen som den kommunala organisationens verksamhet ger upphov till minskat med 15 000 ton mellan år 2015 och 2019. De två som bidrar mest till utsläppen, matinköp och uppvärmning, har minskat sina bidrag i störst omfattning. Utsläppen som relaterar till den inköpta maten har minskat med 3 600 ton vilket beror på dels en övergång till mer växtbaserade menyer dels ett minskat matsvinn. Uppvärmningen av de kommunala byggnaderna har minskat med 10 800 ton, vilket till stor del beror på Malmö stads avtal med Eon som ska garantera 100 procent förnybara fjärrvärmeleveranser år 2020. Växthusgasutsläppen från fordonsbränslet har också minskat med nästan 800 ton. Utsläppen från kategorin övriga resor har däremot ökat från 1750 till 2000 ton. Uppgifterna för denna kategori är dock inte helt jämförbara över åren.

I kategorin övriga resor ingår flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten. Beräkningarna av fossilt och fossilfritt inom kategorin övriga resor har inte riktigt gjorts på samma sätt under åren då den tillgängliga statistiken hela tiden förbättras. Exempelvis fanns inte kollektivtrafikresandet med Skånetrafiken med i statistiken år 2015 och 2016.

När det gäller elen som kommunen köper in är det ursprungsmärkt el som producerats utan fossila bränslen, exempelvis genom vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Indikator MP.1.3.6
Senast uppdaterad: 2020-10-16